Resultaten vmbo

De Monitor de Bibliotheek op school biedt een schat aan data over leesgedrag en leesbevordering op school. Onderzoeksbureau Desan stelt jaarlijks een landelijke rapportage op van de meetresultaten in het vmbo.

Sinds de pilot in 2014 met 16 scholen, is de Monitor de Bibliotheek op school vmbo sterk gegroeid. In 2017/2018 deden 71 scholen, 837 docenten en 12.376 leerlingen mee aan de monitor. Niet alleen het volume, ook de spreiding over leerjaren en leerwegen is sinds 2014 sterk toegenomen.

Uit de analyse van de data meting 2017/2018 blijkt o.a. het volgende:

  • In 2017/2018 zijn leerlingen over de meeste aspecten van de mediatheek ongeveer even positief als in 2016/2017. Docenten oordelen over de ondersteuning die zij en de leerlingen krijgen en over de staat van de computers in de mediatheek iets minder positief dan in de vorige meting.
  • Vmbo-leerlingen uit leerjaar 1 lezen vaker en vinden het leuker om te lezen dan leerlingen uit hogere leerjaren.
  • Het leesplezier is bij leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg hoger dan in de beroepsgerichte leerwegen. Verschillen in leesfrequentie tussen leerwegen zijn minder duidelijk. 
  • Op 80% van de scholen in de monitor voeren medewerkers van de Bibliotheek activiteiten uit. Op scholen waar medewerkers van de Bibliotheek samen met docenten projecten voor leesbevordering uitvoeren, lezen docenten vaker voor en wordt vaker een vakgerelateerde roman ge├»ntroduceerd in de klas dan op andere scholen.
  • Op scholen waar activiteiten voor leesbevordering van leerlingen worden uitgevoerd door medewerkers van de Bibliotheek, lezen leerlingen vaker thuis een boek en gaan zij vaker naar de Bibliotheek dan op andere scholen. 
  • Op scholen met eigen mediathecarissen, zijn leerlingen positiever over de mediatheek. 

In de rapportage Landelijke analyse vmbo 2017 beschrijft Desan de ontwikkelingen over de meetjaren, de verschillen tussen groepen leerlingen en de verbanden tussen data van leesconsulenten en leerkrachten.

De Monitor wordt, in opdracht van Kunst van Lezen, inhoudelijk samengesteld door onderwijsbureau Sardes en technisch uitgevoerd door onderzoeksbureau DESAN Research Solutions