Curriculum.nu

Gepubliceerd op: 4 juni 2018 11:45

Wat heeft de bibliotheek te maken met curriculum.nu, het traject waarin negen ontwikkelteams uit het onderwijs zich buigen over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen voor negen leergebieden? De ontwikkelteams hebben in de eerste fase van dit traject per leergebied een conceptvisie opgeleverd. Ze hebben deze conceptvisie gedeeld om inbreng en reacties te verzamelen. Ook Stichting Lezen heeft feedback gegeven; voor leergebied Nederlands heeft zij dat samen met SPN gedaan.

Vier leergebieden

Stichting Lezen heeft feedback gegeven op de conceptvisies van vier leergebieden: Nederlands, Burgerschapsvorming, Digitale geletterdheid en Kunst en cultuur. De feedback op de conceptvisie Nederlands heeft Stichting Lezen ook namens SPN ingediend. De feedback gaat in op vragen zoals in hoeverre de visie voldoende recht doet aan de kansen en ontwikkeling van iedere leerling en in hoeverre de visie voldoende recht doet aan de recente vakinhoudelijke en wetenschappelijke inzichten.
Stichting Lezen heeft ook vooraf informatie aangeleverd bij de ontwikkelteams: Leesbevordering en literaire vorming in Curriculum.nu.
 

Start ontwikkelteams

In 2018 zijn negen ontwikkelteams gestart, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. Voor de leergebieden Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur.

De ontwikkelteams werken aan de zogenoemde ‘bouwstenen’ van een leergebied. De teams beschrijven op hoofdlijnen wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Hierbij houden zij rekening met verschillende niveaus en de afstemming met het voorschoolse onderwijs en het vervolgonderwijs. De teams komen bij elkaar in vier ontwikkelsessies. Tussen de ontwikkelsessies hebben de teams contact met de ontwikkelscholen om ideeën te toetsen en feedback te ontvangen. Ook verzamelen de teams feedback onder vakverenigingen en andere netwerken, vervolgonderwijs, belanghebbenden en belangstellenden.

Lees de visiestukken van de ontwikkelteams op curriculum.nu.