Leesbevordering op het vmbo

Gepubliceerd op: 1 maart 2018 09:53

Hoewel veel vmbo-docenten Nederlands drempels en knelpunten ervaren in het leesbevorderingsonderwijs, vindt de overgrote meerderheid (90%) van de docenten het (zeer) belangrijk om lezen te stimuleren. Bijna al deze docenten (99%) besteden tijdens hun lessen aandacht aan leesbevordering. Er is echter winst te behalen door leesbevordering op het vmbo meer structureel te maken en door regelmatige samenwerking met de Bibliotheek

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Lezen op het vmbo, een stand van zaken dat in januari van dit jaar verschenen is. In opdracht van Stichting Lezen vroeg DUO Onderwijsonderzoek 358 vmbo-docenten Nederlands naar hun ervaringen met leesbevordering op school en in de klas. Daarnaast werden twee verdiepende groepsdiscussies met vmbo-docenten gehouden.

Vrij lezen grootste activiteit

Van vmbo-docenten in deze studie geeft 80% aan dat leesbevordering is (of zal worden) opgenomen in het taalbeleid van hun school. Vrijwel alle vmbo-docenten (99%) ondernemen daarnaast leesactiviteiten met hun leerlingen. Het vaakst besteden zij tijd aan vrij lezen (67% doet dat minstens één keer per week), voorlezen (28%) en het geven van boekadviezen (26%).

Hardnekkige drempels

Hoewel veel docenten met enthousiasme werken aan leesbevordering, constateren zij enkele hardnekkige drempels. Zo heeft lezen onder leerlingen een suf imago (64% van de docenten geeft dit aan), is het leesniveau vaak te laag (41%) en is er te weinig tijd in het lesprogramma om voldoende aan lezen te doen (44%).

Aanbevelingen

Om de drempels rond leesbevordering op het vmbo te slechten, sluit Stichting Lezen het rapport af met aanbevelingen. Zo wordt geadviseerd om leesbevordering op te nemen in een leesplan en om professionals binnen de school verantwoordelijk te maken voor het lees(bevorderings)beleid. Ook worden er aanbevelingen gedaan om lezen van het suffe imago af te helpen.

Met het oog op het voorkomen van laaggeletterdheid is het inzetten op lezen en leesbevordering op het vmbo bittere noodzaak. Met dit onderzoek en de aanbevelingen die daaruit voortvloeien, wil Stichting Lezen bijdragen aan het nog beter vormgeven van lezen en leesbevordering in de toekomst.