Monitor: landelijke analyses en webinars

Gepubliceerd op: 4 september 2020 13:44

In juli 2020 waren er twee activiteiten rond de Monitor. Er was een webinar Scholen motiveren om mee te doen met de Monitor de Bibliotheek op school. Kees Broekhof vertelt daarin hoe je het team op school (weer) bewust maakt van de meerwaarde van de Monitor. Het webinar – gericht op het po, maar zeker ook interessant voor het vo – is nog terug te kijken. En de landelijke analyses van de Monitor po en vo zijn gepubliceerd. We hebben voor beide doelgroepen de landelijke resultaten vertaald naar gespreksonderwerpen voor het voortgangsoverleg met school.

Webinar en handreiking Monitormoeheid scholen wegnemen

De meerwaarde van de Monitor de Bibliotheek op school wordt pas zichtbaar als het meetinstrument goed wordt gebruikt. Hoe maak je het team op school (weer) bewust van de meerwaarde van de Monitor? Om bibliotheken te helpen om scholen te (blijven) motiveren om de Monitor te gebruiken is er in 2019 een serie workshops geweest over het wegnemen van monitormoeheid bij scholen. Die workshops vormen de basis voor een handreiking en een webinar. In de handreiking hebben we de suggesties van de deelnemers bij de discussies en werkvormen verwerkt. Tijdens het webinar neemt Kees Broekhof je mee de school in: Hoe voer je het visiegesprek met de directie? En hoe betrek je daarna het team bij de monitorresultaten?

  1. Een schoolteam zal gemotiveerder met de Monitor werken als het zich bewust is van de relatie tussen de Monitor en de visie van de school op leesbevordering. Het is daarom noodzakelijk om die visie expliciet te maken en te bespreken met het team.
  2. Het is mogelijk om leerkrachten actiever bij de Monitor te betrekken door in het gesprek met het team doelgericht gebruik te maken van de principes van de zelfdeterminatietheorie van Edward Deci en Richard Ryan. 

De handreiking Meedoen met de Monitor; Scholen opnieuw motiveren voor de Monitor de Bibliotheekop school en het gelijknamige webinar zijn te vinden in de toolkit Monitor (basisonderwijs/beleid). Daar vind je ook de webinars Werken met de Monitor en Masterclass analyse monitorgegevens po.

Landelijke analyse Monitor po 2019

Er is bij de editie van de Monitor de Bibliotheek op school po 2019 weer een stijging te zien van het aantal leerlingen en leerkrachten dat de Monitor heeft ingevuld. De resultaten laten zien dat op scholen met beter ontwikkeld leesbeleid leerkrachten meer doen. En dat in groepen van actievere leerkrachten leesplezier, leesfrequentie en bibliotheekbezoek van leerlingen hoger liggen. We hebben de landelijke resultaten vertaald naar gespreksonderwerpen voor het voortgangsoverleg met school. Lees de nieuwspagina over de landelijke analyse Monitor po voor de gespreksonderwerpen.

Landelijke analyse Monitor vo 2019

Er is bij de editie van de Monitor de Bibliotheek op school vo 2019 een daling te zien van het aantal leerlingen en docenten dat de Monitor heeft ingevuld. Het aantal bibliotheekmedewerkers is iets groter. De resultaten laten zien dat leerlingen en docenten over de meeste aspecten van de mediatheek ongeveer even positief of negatief zijn als in 2018. En dat leerlingen de meeste tips voor leuke boeken krijgen van hun ouders, vrienden of de docent Nederlands. Ook de de landelijke resultaten voor het voortgezet onderwijs hebben we vertaald naar gespreksonderwerpen voor het voortgangsoverleg met school. Lees de nieuwspagina over de landelijke analyse Monitor vo voor de gespreksonderwerpen.