Najaarsopleidingen: aanmelden kan tot 30 september

Gepubliceerd op: 14 september 2017 14:27

Dit najaar bieden we in het Opleidingshuis van de Bibliotheek op school weer een aantal mooie opleidingen aan. Je kunt je nog tot 30 september aanmelden voor: Didactiek verdieping (basisonderwijs) en Lezen kan beter, Effectief communiceren voor onderwijsspecialisten en Onderwijslandschap (3x voortgezet onderwijs).

In dit bericht vertellen we over de twee extra groepen Leesconsulent die in november starten, over de vernieuwingen bij Leesconsulent basis, over de modulaire opzet van Onderwijsspecialist en over de Masterclass Ouderpartnerschap.

Leesconsulent basis vernieuwd

Inhoudelijk is de opleiding Leesconsulent basis op drie punten vernieuwd. Het accent rond de uitvoering ligt nu meer op de boekenkring en minder op Chambers. Ook is de taakverdeling tussen leesconsulent en leescoördinator definitief vastgesteld en gekoppeld aan de taken vanuit Open Boek. Tot slot is de eindopdracht meer afgestemd op de taak van de leesconsulent bij het opstellen van het leesplan.
Opvallend bij deze opleiding is de instroom van nieuwe bibliotheekmedewerkers met een pabo-achtergrond. Voor hen zijn de opdrachten rond onderwijs minder relevant en zijn meer materiaal- en leesbevorderingsgerichte opdrachten zeer nuttig en nodig. Voor deelnemers met een bibliotheekachtergrond is dat meestal net andersom. Samen met het ROC en de docenten onderzoeken we hoe we de opleiding voor beide soorten cursisten kunnen optimaliseren. In de lessen is de kruisbestuiving tussen de deelnemers met verschillende achtergronden zeer inspirerend en aanvullend op de al aanwezig kennis.

Start van twee extra groepen!
Vanwege de grote belangstelling starten in november twee extra groepen met de opleiding Leesconsulent, in Utrecht en Leeuwarden. Deelnemers die op de wachtlijst stonden zijn hiervoor benaderd en de aanmeldformulieren staan nu open voor iedereen. Aanmelden moet voor 16 oktober, dus wacht niet!

Modulaire opzet opleiding onderwijsspecialist

De volledige opleiding tot Onderwijsspecialist heeft haar dienst - na het scholen van 150 cursisten - ruimschoots bewezen. We bieden vanaf dit najaar de diverse onderdelen van deze opleiding modulair aan. We verwachten dat dit modulaire aanbod beter aansluit op jullie professionaliseringswensen. Komend najaar kun je Onderwijslandschap vo en Effectief communiceren voor onderwijsspecialisten/educatief adviseurs volgen.

Voorjaar 2018 komt daar Sales en ondernemerschap bij.

Masterclass: Effectief actieplan ouderpartnerschap

Weet je genoeg over het waarom en hoe van ouderpartnerschap en leesbevordering en wil je graag een stap verder komen? Volg als leesconsulent en onderwijsspecialist de Masterclass Ouderpartnerschap samen met de leescoördinator en bouwcoördinator of intern begeleider van school, en werk als viertal een plan van aanpak uit. Gebruik de Gespreksleidraad over ouderpartnerschap om te onderzoeken met welke school in je werkgebied een kansrijke samenwerking mogelijk is.
Ook vertellen ze vanuit de Hogeschool Rotterdam over hun onderzoek naar laaggeletterdheid onder Rotterdamse ouders en de samenwerking tussen leerkrachten en ouders. Na afloop kun je een activiteit uit je plan indienen voor een aanmoedigingssubsidie van € 750, aangeboden door Kunst van Lezen.

Aanmelden kan nog tot 1 maand voor de bijeenkomst.