Ouderbetrokkenheid in de Bibliotheek op school

Gepubliceerd op: 26 juni 2014 15:03

Steeds vaker wordt gevraagd naar de mogelijkheden om ook ouders te betrekken bij de schoolbibliotheek. Die betrokkenheid van ouders bij de lees- en taalontwikkeling van het kind is cruciaal. Vanuit de Bibliotheek op school worden (nog) geen specifieke tools ontwikkeld voor ouders, maar we stimuleren wel de kansen om lokaal verbinding te leggen met een aantal succesvolle programma’s waarin ouders centraal staan. Hierbij een korte omschrijving van een paar programma’s die elke de Bibliotheek op school kan versterken als het gaat om ouderbetrokkenheid.

Vaders Voor Lezen

Met de campagne Vaders Voor Lezen wil de Leescoalitie (groot)vaders stimuleren meer (voor) te lezen. Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel nuttig. Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden voorgelezen beter scoren op school. Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het verwoorden van emoties. Een voorlezende (groot)vader blijkt veel effect te hebben op het leesgedrag van kinderen. De campagne maakt gebruik van een elftal met bekende Voorleesvaders en verschillende campagneonderdelen, zoals een Vaders Voor Lezen bibliotheektournee en een Voorleeservice voor bedrijven. Genoeg raakvlakken om met een school vol vaders op aan te haken.

Lezen en schrijven met Dolfje Weerwolfje

Het programma Lezen en schrijven met Dolfje Weerwolfje helpt leerkrachten om op een leuke en creatieve manier extra aandacht te besteden aan taal. Met de opdrachten en projecten van Lezen en schrijven met Dolfje Weerwolfje gaan kinderen en hun ouders actief bezig met het onderwerp laaggeletterdheid en de vaardigheden lezen en schrijven.
Van het bekende tijdschrift Dolfje Weerwolfje komt elk schooljaar een speciale editie uit. De tweede editie is nu te bestellen. Bij elk tijdschrift zijn voor de groepen 4 t/m 7 gratis lesbrieven te downloaden. Aan het einde van het driejarig programma komt een digitaal lees- en schrijfspel uit. Tijdens de Week van de Alfabetisering is er extra aandacht voor dit programma van Dolfje.

VoorleesExpress

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven. De VoorleesExpress zet de ouders centraal, vergroot het leesplezier en het partnerschap tussen ouder en school en het brengt mensen met elkaar in contact.

De Verteltas

De Verteltasmethode versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van kinderen én hun ouders. Door de Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het onderwijs en er ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin. Het middel dat hierbij wordt ingezet is een Verteltas met lees- en spelmateriaal. De Verteltassen worden door ouders (en leerkrachten) gemaakt en bedacht en met hun kinderen thuis en op school gebruikt. Met de Verteltasmethode biedt je een effectief antwoord op de thema’s ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie, taalontwikkeling van ouder en kind en leesbevordering.