Samen voor effectief leesonderwijs

Gepubliceerd op: 5 oktober 2020 08:40

Er wordt veel gepraat en geschreven over leesonderwijs en het vak begrijpend lezen. In samenwerking met de Bibliotheken Z-O Fryslan en lokale schoolbesturen start Stichting Lezen met de Bibliotheek op school een project om het leesonderwijs in te richten volgens de principes van effectief leesonderwijs. Tijdens deze pilot gaat een leernetwerk van leerkrachten en leesconsulenten aan de slag onder begeleiding van NHL Stenden Hogeschool.

Leesbegrip

Aanleiding voor het project Effectief leesonderwijs is de vraag van een schoolbestuurder. Deze constateerde dat, ondanks de goede uitrol van de Bibliotheek op school, de resultaten op begrijpend lezen op een aantal scholen achterbleven. Zijn vraag aan Bibiotheek Z-O Fryslan (BZOF), de bibliotheek waarmee hij samenwerkt: wat kunnen we binnen de Bibliotheek op school doen om de ontwikkeling van leesbegrip meer te stimuleren? Voor het antwoord zocht BZOF contact met Stichting Lezen.

De vele kanten van leesbegrip

Het project dat dit schooljaar van start gaat is inhoudelijk gebaseerd op de review De vele kanten van leesbegrip (Houtveen, Van Steensel en De la Rie, 2018). De auteurs geven in deze review concrete adviezen aan het onderwijs, op basis van een grote hoeveelheid onderzoeken over onderwijs in begrijpend lezen. Deze adviezen sluiten goed aan bij rapporten als LEES! en het advies van de Taalraad begrijpend lezen. Methodieken als Focus op begrip en CORI-lezen brengen de adviezen al (deels) in de praktijk.

Betekenisvol lezen

Leerkrachten van vier scholen en leesconsulenten van de BZOF gaan er samen aan werken dat kinderen gedurende een langere periode betekenisvol en gemotiveerd kunnen lezen binnen een breed thema. Daarnaast wordt er natuurlijk voorgelezen en gepraat over teksten. Om de kwaliteit van dit effectief leesonderwijs te waarborgen wordt scholing ontwikkeld en uitgevoerd. NHL Stenden Hogeschool zal onderzoek doen naar het project en het beschrijven. De opbrengsten van het project komen na afloop (na schooljaar 2021/2022) ook ter beschikking voor andere scholen en bibliotheken.