Start pilots de Bibliotheek op school in het mbo

Gepubliceerd op: 5 oktober 2017 14:36

Dit schooljaar gaan een aantal pilots van de Bibliotheek op school in het mbo van start. De rode draad voor alle pilots is het willen vergroten van de taalvaardigheid van de studenten door structureel en duurzaam in te zetten op (vrij) lezen op school en in de vrije tijd.

Kunst van Lezen ondersteunt deze pilots in navolging op Meer Lezen beter in taal voor het mbo. Deze pilots passen bij de wenselijke doorgaande lijn. Van BoekStart en de Bibliotheek op school primair onderwijs en vmbo naar het mbo. Ook zijn de pilots gebaseerd op de vier pijlers L.E.E.S van Kunst van Lezen: aandacht voor Lezen en de Leesomgeving, zorgen voor Expertise en Evidentie in een duurzame Samenwerking tussen Bibliotheek en een Regionaal opleidingscentrum (ROC).

De pilots leveren ervaringen met de aanpak en de daaraan verbonden bouwstenen van de Bibliotheek op school in het mbo. Voorbeelden van vragen die in deze pilotfase aan bod kunnen komen zijn: wat werkt, wat levert de samenwerking op, welke aanpassingen zijn nodig en waarom, wie is erbij betrokken?

Monitor

Voor het volgen van pilots en de het meten van de resultaten rond leesmotivatie van de studenten en het leesbevorderend gedrag van de docenten wordt de huidige monitor vmbo omgezet naar een monitor voor het mbo. Een klankbordgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de pilots en Sardes maken en testen de nieuwe monitor in deze pilotfase.

De pilots eindigen in juli 2018. De resultaten van de pilots worden in september 2018 verwacht. Heb jij ook al een goede samenwerking met een MBO in jouw werkgebied? Meld het bij je POI-contactpersoon, want er wordt momenteel gekeken of het aantal pilots uitgebreid kan worden.

Welke bibliotheken en scholen doen mee?

 
Den Bosch

Het Koning Willem 1 College (KW1C) in Den Bosch richt zich samen met Bibliotheek 's Hertogenbosch op het ontwikkelen van de leesmotivatie en literaire competentie van haar studenten. Centrale elementen zijn het versterken van de leescultuur op school en het vergroten van de deskundigheid van docenten op het gebied van leesbevordering. Cubiss Brabant biedt vanuit haar rol als POI ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van de pilot.

Zwolle
Het Deltion College in Zwolle legt in de pilot een verbinding tussen de vakken Nederlands en Burgerschap binnen vijf opleidingen. Die keuze komt voort uit de visie dat taalontwikkeling en het verbeteren van de taalvaardigheden cruciaal zijn om te kunnen slagen op het hoogst mogelijke niveau. Ook blijkt uit onderzoek dat een goede taalontwikkeling een positief effect heeft op burgerschap. Alle studenten moeten de door overheid vastgestelde referentieniveaus kunnen behalen. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met Stadkamer Zwolle, het Media Informatie Centrum van het Deltion College en Rijnbrink Overijssel.  

Amersfoort
De pilot van Bibliotheek Eemland en ROC Midden-Nederland locatie Amersfoort is gericht op de studenten, docenten en praktijkbegeleiders van de opleiding PWO (Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent). Deze opleiding leidt de toekomstige onderwijsassistent in het onderwijs en de pedagogisch medewerker in de kinderopvang en peuterspeelzaal op. In de pilot gaat de aandacht uit naar het vergroten van de eigen taal- en leesvaardigheid van de studenten door vrij lezen en leesbevordering in de klas binnen het vak Nederlands. Specifieke aandacht is voor het vergroten van de expertise en de vaardigheden van de docenten en praktijkbegeleiders.