Taalunie: meer samenhang nodig in aanpak begrijpend lezen

Gepubliceerd op: 9 september 2019 14:22

De Taalunie presenteerde op woensdag 28 augustus het actieplan 'Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie'. Dit actieplan is gebaseerd op de adviezen van de Taalraad, waaraan Stichting Lezen deelnam. In het plan beschrijft de Taalunie vijf knelpunten waardoor het niveau van begrijpend lezen de laatste jaren is gedaald. Uit deze knelpunten vloeien kernthema’s voort met acties en aanbevelingen. Tot slot geeft de Taalunie aan welke randvoorwaarden nodig zijn voor een optimaal klimaat voor leesonderwijs.

Kernthema’s in samenhangend arrangement

Over de vijf kernthema’s laat de Taalunie weten dat ze al lang bekend en breed gedragen zijn, maar nog niet eerder als samenhangend arrangement beschouwd zijn. Het gaat om deze vijf thema’s:

  1. werk vanuit urgentiebesef;
  2. werk met een taal-leesbeleid;
  3. werk met effectieve vakdidactiek;
  4. werk aan leesmotivatie;
  5. geef formatieve feedback.

Verbinden van initiatieven

Naast dit plan van de Taalunie en de Taalraad zijn er recentelijk ook andere adviezen gedaan over leesonderwijs. Zo heeft onder andere de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad) een praktijkgerichte review uitgebracht over de didactiek voor begrijpend lezen, en de Nederlandse Onderwijsraad en Raad voor Cultuur hebben een gezamenlijke oproep gedaan tot een leesoffensief (LEES!). De Taalunie onderschrijft deze adviezen en wil ze verbinden om te laten zien dat er zowel in Nederland als in Vlaanderen door diverse partijen vanuit één visie wordt gewerkt aan het verhogen van het niveau van begrijpend lezen en het bevorderen van leesmotivatie.

Taalraad Begrijpend Lezen en de Taalunie

Het actieplan Effectief onderwijs in begrijpend lezen. Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie is van de Taalraad Begrijpend Lezen en het Algemeen Secretariaat van de Taalunie. De Taalraad is samengesteld uit veertien Nederlandse en Vlaamse experts op het gebied van het basisonderwijs, (begrijpend) lezen en leesmotivatie. De Taalraad is in 2018 ingesteld door de Ministeries van Onderwijs in Nederland en Vlaanderen en verzocht advies uit te brengen over een verbetertraject voor het begrijpend leesonderwijs in beide landen. De Taalunie coördineert de Taalraad en voert het secretariaat.

Lees hier het actieplan van de Taalunie

Lees hier het advies van de Vlaamse Onderwijsraad

Lees hier het advies LEES! van de Nederlandse Raad voor Cultuur & de Onderwijsraad