Training Leesconsulent primair onderwijs volledig vernieuwd

Gepubliceerd op: 16 maart 2020 11:11

De training Leesconsulent primair onderwijs is onverminderd populair en heeft sinds de start in 2012 al ongeveer 620 gecertificeerde leesconsulenten afgeleverd. Daar zijn we trots op. We merken echter dat de populatie van de cursisten aan het veranderen is: minder doorstromers vanuit de bibliotheek op mbo-niveau en meer nieuwe instromers op hbo- of soms zelfs academisch niveau. Vaak hebben deze instromers een onderwijsachtergrond. Daarom zijn we de training Leesconsulent primair onderwijs volledig aan het vernieuwen.

Voor de Bibliotheek op school is de training Leesconsulent primair onderwijs sinds de start in 2012 een belangrijke opleiding: met deze training worden bibliotheekmedewerkers de expert in leesbevordering die kinderen op de basisschool, hun ouders en de leerkrachten helpt om leesplezier te stimuleren. Dat belang neemt toe nu leesbevordering ook hoog op de politieke agenda staat in verband met de alarmerende cijfers rond laaggeletterdheid.

Vernieuwde training Leesconsulent primair onderwijs

De ontwikkelaars van deze volledig vernieuwde training Leesconsulent primair onderwijs houden rekening met de instroom van cursisten met een ander opleidingsniveau. Deze nieuwe instromers hebben vaak een onderwijsachtergrond en daardoor hebben zij andere leervragen en andere leerstijlen. Voor hen zijn bijvoorbeeld de opdrachten rond onderwijs minder relevant en zijn meer materiaal- en leesbevorderingsgerichte opdrachten zeer nuttig en nodig.

De ontwikkelaars hanteren drie uitgangspunten:
1. De einddoelen van de training zoals vastgelegd in de huidige studiewijzer blijven bepalend voor minimale ondergrens.
2. De inhoud van de training wordt gekoppeld aan de prestatie-indicatoren rond kennis, vaardigheden en gedrag uit de handleiding Talentontwikkeling en kwaliteit van de medewerkers de Bibliotheek op school (2018).
3. De theorie van Stevens (2012): ‘Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie.' De training zal zo worden ingericht dat iedere cursist aan de hand van de persoonlijke ervaring en voorkennis het eigen niveau bepaalt. Het eindresultaat van de opleiding staat vast, de ontwikkeling van iedere cursist wordt individueel bepaald.

Nieuwe rol docent

De lesvormen zullen veranderen waardoor, rekening houdend met cursisten vanuit verschillende achtergronden, een groter leereffect bereikt wordt. Hiermee zal de rol van de docent tijdens de lessen meer faciliterend worden en minder sturend op resultaat. De eindtermen worden daarbij uiteraard goed bewaakt door de docent, in nauwe samenspraak met de mentor.

Nieuwe rol mentor

De samenwerking tussen docent en mentor zal intensiever worden om het ontwikkelproces van de cursist beter in kaart te brengen. Daarbij gaat het zowel om cursusgedrag en -competenties als om praktijkgedrag en -competenties. De mentor richt zich vooral op persoonlijke talentontwikkeling (o.a. zelfstandigheid, coachbaarheid, leerbaarheid) in relatie tot de functie van leesconsulent. Hij zal hierbij optreden als procesbewaker en coach. Door deze nieuwe rol van de mentor komt de opleiding dichterbij de (eigen) bibliotheek te staan en bij hun visie op het samenwerken met scholen.

Lesmateriaal

Meer dan nu zullen digitale tools (apps, spel, filmpjes, videoconference, etc.) ingezet worden bij de lessen en in opdrachten. Bijvoorbeeld de instructiefilms van de Bibliotheek op school. Mogelijk gaan we werken met digitaal lesmateriaal in plaats van een reader om alles zo actueel mogelijk te houden.

Voor de inhoudelijke kennis over de aanpak de Bibliotheek op School, jeugdliteratuur, werkvormen leesbevordering en actuele onderzoeksrapporten over lezen en leesplezier zullen we meer zelfstudie van de cursisten vragen. Dan kan iedere cursist zich op zijn/haar eigen niveau verdiepen.

In samenwerkingsgroepen (gemengd naar beroeps- en ervaringsachtergrond) zullen de cursisten:
a. kennis koppelen aan de praktijk;
b. reflecteren op praktijksituaties (in vervolgles);
c. ervaringen uitwisselen.

Aanbod najaar 2020

We bieden de nieuwe training Leesconsulent primair onderwijs komend najaar (september 2020) voor het eerst aan.

Mail naar opleidingen@debibliotheekopschool.nl voor meer informatie over deze opleiding of andere opleidingen uit het aanbod bij de leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school.