Landelijke analyse Monitor vo 2019

Er is bij de editie van de Monitor de Bibliotheek op school vo 2019 een daling te zien van het aantal leerlingen en docenten dat de Monitor heeft ingevuld. Het aantal bibliotheekmedewerkers is iets groter. De resultaten laten zien dat leerlingen en docenten over de meeste aspecten van de mediatheek ongeveer even positief of negatief zijn als in 2018. En dat leerlingen de meeste tips voor leuke boeken krijgen van hun ouders, vrienden of de docent Nederlands. We hebben de landelijke resultaten vertaald naar gespreksonderwerpen voor het voortgangsoverleg met school.

Cijfers en conclusies monitorresultaten

Aan de Monitor de Bibliotheek op school vo 2019 deden 11.238 leerlingen, 654 docenten en 51 bibliotheekmedewerkers mee. Met deze hoeveelheid respondenten levert de Monitor ieder jaar waardevolle en betrouwbare data op over de praktijk van leesbevordering in de Bibliotheek op school. Net als voorgaande jaren heeft onderzoeksbureau Desan een analyse gemaakt op landelijk niveau. Daaruit wordt een aantal trends zichtbaar:

  • Deelname Monitor de Bibliotheek op school vo is stabiel.
  • In 2019 zijn leerlingen en docenten over de meeste aspecten van de mediatheek ongeveer even positief of negatief als in 2018.
    Jongere leerlingen en meisjes vinden lezen leuker.
  • Bijna de helft van de scholen kent vakoverstijgend taalbeleid.
  • Leerlingen op scholen met activiteiten leesbevordering van de openbare bibliotheek gaan ook vaker naar de openbare bibliotheek.

Meer informatie over deze trends en over de landelijke uitkomsten van de Monitor lees je in de rapportage Landelijke analyse Monitor de Bibliotheek op school vo, te vinden in de toolkit Monitor. Daar staat ook een document met de samenvattingen van de drie landelijke rapportages over de Monitor BoekStart, de Bibliotheek op school po en vo.

Voortgangsoverleg met school

Wat is nodig om de samenwerking van jouw bibliotheek met het voortgezet onderwijs krachtiger te maken? Welke rol speelt de Monitor? Welke mogelijkheden zien jullie? De landelijke resultaten vanuit de monitoranalyse kunnen dienen als inhoudelijke insteek voor een volgend voortgangsoverleg met de vo-scholen. We geven tips bij twee belangrijke thema’s uit de analyse.

Leesbeleid

De landelijke deelname van de Monitor de Bibliotheek op school vo is stabiel, er is een toename van het aantal docenten dat vragenlijsten ingevuld heeft. Op de scholen in de Monitor waar de scholen goed scoren op planvorming is het leesplezier iets hoger.

Kies in je voorbereiding op het gesprek met de school welke resultaten best passend zijn om de leescultuur op school verder te laten groeien. Wat doen docenten al? Bespreek met de schoolmediathecaris en de taalcoördinator hoe de doelen en activiteiten door docenten in het beleid/leesplan van de school geborgd kunnen worden, zodat meer docenten meer leesbevorderende activiteiten uitvoeren en daardoor het leesplezier toeneemt.

Mediatheek

Docenten op scholen met vakoverstijgend taalbeleid zijn positiever over de mediatheek en zijn ook beter op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden die de mediatheek hun biedt. Leerlingen in de Monitor geven aan dat de boeken hen minder aanspreken.

Hoe kijken docenten op jouw vo-school naar de mediatheek? Zijn zij goed op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden? Welke rol heeft de mediathecaris? Wat vertellen zij hun leerlingen over de mediatheek? De landelijke analyse kan ook input geven om de relatie met vo-scholen op te zetten. Kies daarvoor landelijke resultaten die de school verder kunnen helpen in het bevorderen van lees- en taalbeleid. In een volgend stadium van samenwerking kan de Monitor afgenomen worden om te meten. Denk bij een start ook aan de quickscan op lezeninhetvmbo.nl die kan dienen als een nulmeting.